Władze fundacji - działalność statutowa


FUNDACJA TARKOWSKICH HERBU KLAMRY
Organizacja pożytku publicznego


WŁADZE FUNDACJI:
ZARZĄD:
Elżbieta Maria Tarkowska- Chatila – Prezes
Anna Urszula Tarkowska – Wiceprezes
Kinga Tarkowska- Baba - Wiceprezes 
Monika Tarkowska - Sekretarz

RADA FUNDACJI Tarkowskich Herbu Klamry:
Iwona Balsam
Jerzy Gołębiewski
Marek Zakrzewski

DANE REJESTROWE: 
KRS 0000178326
NIP   5261744498
REGON: 010303566

numer konta 23 1750 0012 0000 0000 2935 6157

RADA FUNDACJI Arystokracja Wartości Dom Rodu Książąt Tarkowskich:
Andrzej Tarkowski-Kiliszewski
Eliza Tarkowska
Iwona Balsam


CELE STATUTOWE: 
CELEM FUNDACJI JEST:
1. POMOC LUDZIOM BEZDOMNYM I POSZKODOWANYM PRZEZ LOS.
2. UDZIELANIE POMOCY W TRUDNYCH SYTUACJACH DZIECIOM I DOROSŁYM ORAZ WSPIERANIE I STYMULOWANIE ICH WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU.
3. PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI PSYCHOEDUKACYJNEJ I PROMUJACEJ ZDROWY STYL ŻYCIA, ZACHOWANIA PROZDROWOTNE I PROSPOŁECZNE.
4. GROMADZENIE SRODKÓW FINANSOWYCH I ZASOBÓW MATERIALNYCH W CELU UTRZYMANIA I ROZWOJU OSRODKÓW POMOCY.
5. WSPIERANIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA.
6. ROZWIJANIE KONTAKTÓW Z KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI ŚRODOWISKAMI ZWIĄZANYMI Z DZIAŁALNOŚCIĄ CHARYTATYWNĄ.
7. SKUPIANIE WOKÓŁ IDEI FUNDACJI NAUKOWCÓW, DYDAKTYKÓW, DZIAŁACZY W KRAJU I ZA GRANICĄ


Odpłatna działalność statutowa (zgodnie z rejestrem w KRS):
1. KOD PKD: 87,90, Z, PROWADZENIE DOMÓW OPIEKI I PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH DLA LUDZI BEZDOMNYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH, DZIECI, OSÓB W PODESZŁYM WIEKU
2. PKD: 87,90, Z, TWORZENIE I PROWADZENIE LOKALI SOCJALNYCH I ROTACYJNYCH
3. PKD: 88,99, Z, ORGANIZACJA AKCJI DOBROCZYNNYCH, ZBIÓREK I KWEST NA RZECZ PODOPIECZNYCH FUNDACJI
4. PKD: 87,90, Z, PROWADZENIE ŚWIETLIC, PRZEDSZKOLI, PLACÓWEK DZIENNEGO POBYTU, OGNISK WYCHOWAWCZYCH

 

Nieodpłatna działalność statutowa:
1. KOD PKD: 85,59, B, PROWADZENIE POZASZKOLNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ, KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OSÓB WYKLUCZONYCH I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM
2. PKD: 85,60, Z, PROWADZENIE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, PEDAGOGICZNEGO, TERAPEUTYCZNEGO ORAZ PRAWNEGO
3. KOD: 58,19, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA ZWIĄZANA ZE SPOŁECZNA MISJA FUNDACJI
4. KOD: 93,29, Z, ORGANIZACJA MASOWYCH IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH, TURYSTYCZNOREKREACYJNYCH
5. KOD: 88,99, Z, PRZYSPOSOBIENIE BEZROBOTNYCH DO ZATRUDNIENIA, W TYM SOCJALNEGO

 

Należy wiedzieć, że wszelkie dochody osiągnięte przez Fundację, przeznaczone są na statutową działalność pożytku publicznego.

 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) 
3. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)

Fundacja Tarkowskich Herbu Klamry
KRS : 0000178326
numer konta 23 1750 0012 0000 0000 2935 6157

HISTORIA FUNDACJI


Fundacja Tarkowskich Herbu KLAMRY, kontynuuje tradycje pierwszego w Warszawie fundatora mieszkań dla ubogich rodzin i samotnych matek (od 1906 roku).
 
Przed I wojną światową i po wojnie Władysław Tarkowski działał na rzecz potrzebujących udzielając pomocy charytatywnej nie tylko w kraju, ale i za granicą. W Warszawie przy ul. Marszałkowskiej pod 68 i 72, w suterynach i na poddaszach powstały mieszkania dla ubogich rodzin i samotnych matek. Na wstępnie zakupiono kamienicę na ul. Rybaki 5 i tam też były mieszkania dla ubogich, tych ludzi uczono zawodu, pomagało się im usamodzielnić, a na ich miejsca przychodzili inni potrzebujący. Nasze tradycje były kontynuowane, pomimo prześladowań, dzięki którym część członków rodu opuściła granice i tam kontynuowała rozpoczętą działalność. Kazimierz Tarkowski po wojnie nie mógł powrócić do kraju i swoją działalność związaną z Polską kontynuował z zagranicy, m.in. przez lata pomagał niewidomym w Laskach. W Indiach zakupił teren, postawił kaplicę i tu rozpoczęli, przy jego stałej pomocy, działalność ojcowie Pallotyni prowadząc ośrodek dla trędowatych.
 
W 1993 roku rodzina Tarkowskich ustanowiła Fundację Tarkowskich Herbu KLAMRY. Prezesem została Elżbieta Tarkowska-Chatila, skład zarządu uzupełniły panie z rodziny Tarkowskich. Ponownie zajęli się pomocą ludziom bezdomnym, przede wszystkim rodzinom, matkom z dziećmi, ludziom starym oraz niepełnosprawnym. Pierwszy Wielopokoleniowy Dom był zlokalizowany w podwarszawskim Otwocku. Przebywało tam w sumie kilka tysięcy podopiecznych, w tym uchodźcy i emigranci z ówczesnej Rumunii. 
 
Podopieczni otrzymywali całodzienne wyżywienie, miejsce zamieszkania, pomoc socjalną, medyczną, prawną itd. Z powodu negatywnej postawy władz Otwocka oraz części lokalnej społeczności w obawie o bezpieczeństwo podopiecznych i przyszłość Fundacji opuściliśmy tą placówkę. 
 
W Warszawie fundacja prowadziła przez kilka lat 6 domów o różnej strukturze organizacyjnej (domy wielopokoleniowe, mieszkania rotacyjne i inne). Funkcjonowała kawiarenka dla bezdomnych, gdzie mogli się ogrzać, zjeść ciepły posiłek, otrzymywali dary żywnościowe, odzieżowe i rzeczy do higieny osobistej. Od początku w domach Fundacji jest prowadzony zwierzyniec, szczególnie wartościowy dla dzieci z Fundacji oraz lokalnych środowisk. W największym w Podlodowie, posiadamy darowane kuce, konie, osła, kury, gołębie i inne zwierzęta.
 
Naszym majątkiem jest silna grupa wolontariuszy, oraz praca mieszkańców. Utrzymujemy się z darowizn, częściowej odpłatności wnoszonej przez mieszkańców, pod warunkiem, że posiadają dochody pieniężne. To nie wystarcza na podstawowe opłaty, ratujemy się zbiórkami okazjonalnymi. Od 2008 roku Fundacja nie korzysta z dotacji rządowych ani samorządowych. 
 
W październiku 2008 roku otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego. To wyróżnienie nadające prawa, ale i nakładające obowiązki. Prawa to ulgi w podatkach lokalnych, niestety, nie do wyegzekwowania od lokalnych samorządów. Pożytek publiczny daje darczyńcom możliwość odpisu wartości darowizny od dochodu (firmy) oraz 1% podatku (osoby fizyczne). 
 
Należy wiedzieć, że wszelkie dochody osiągnięte przez Fundację, przeznaczone są na statutową działalność pożytku publicznego. 

Fundacja Tarkowskich Herbu Klamry
Książęcy Ród Tarkowskich

Pomoc charytatywna


Aktualnie nasza działalność jest skupiona w placówkach:
- w Słomczynie k. Grójca dom na 150 osób dla rodzin i każdego, kto potrzebuje dachu nad głową,

- na Lubelszczyźnie: Podlodów, gmina Ułęż, powiat Ryki, wielopokoleniowa, integracyjna społeczność do 250 osób,

- dom w miejscowości Wysokie k. Międzyrzeca Podl., dla 60 osób (rodziny osoby z dziećmi seniorzy i inni, potrzebujący pomocy i dachu nad głową),

- domy w Wałbrzychu, Widełkach gm. Daleszyce, woj. świętokrzyskie.
 
Najważniejsza działalność i pomoc charytatywna Fundacji skupia się w Podlodowie. To urokliwie położony w lesie obiekt po jednostce wojskowej. Szczególnie jest tu pięknie w okresie wiosna-lato-jesień za sprawą przyrody. Jagody, grzyby, a także ryby w niedalekich akwenach wodnych tworzą możliwości wyciszenia się naszych podopiecznych, trafiających tu często po życiowych przejściach.
 
Eksploatowane budynki wymagają remontów i konserwacji, prowadzimy je w miarę środków i pozyskanych materiałów. Nasi mieszkańcy w większości są tu latami. Tu umierają, w pobliskim Sobieszynie znajdują miejsce wiecznego spoczynku. Mają swobodę życia, o ile nie ma ono nic wspólnego z alkoholem, narkotykami, przemocą wobec innych osób. Jest wolność religijna. Są katolicy, wyznawcy Kościoła Zielonoświątkowego, muzułmanie. Tu uczą się tolerancji i życia pod wspólnym dachem.
 
W działalności opiekuńczej wspiera nas Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ułężu, Sąd Rodzinny i Nieletnich w Rykach oraz kadra nauczycieli szkół. Dobrze układa się współpraca z lokalną (też: powiatową i wojewódzką) służbą zdrowia. Prawidłowo układają się stosunki z mieszkańcami okolicznych miejscowości. Chętnie biorą udział w organizowanych przez nas imprezach integracyjnych, przede wszystkim dla dzieci. Ubodzy korzystają z prowadzonych zbiórek żywności, ubrań itd.
 
Ważną cechą naszych domów jest możliwość przebywania bezdomnych rodzin oraz kobiet i mężczyzn w związkach nieformalnych o ile posiadają dzieci. W większości placówki dla dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem są dla kobiet lub mężczyzn, rzadziej - matek z dziećmi. Częsta zdarza się, że rodzina traci mieszkanie. Żona trafia do jednej noclegowni, mąż do drugiej, a dzieci do domów dziecka. My staramy się, aby rodzice mogli wychowywać swoje dzieci wspólnie.
 
Pomimo wielu problemów, przysłowiowych kłód rzucanych pod nogi, Fundacja rozpoczęła trzecią dekadę służby dla dobra osób potrzebujących wparcia. Wiele wskazuje na to, że nie zabraknie nam osób potrzebujących pomocy, którym możemy zaofiarować spokojne i bezpieczne miejsce do życia!

Prezes Fundacji,
Elżbieta Tarkowska- Chatila

Kontakt i lokalizacja

ul. Marszałkowska 66/2
00-545 Warszawa


Organizacja pożytku publicznego
ul. Marszałkowska 66/2, 00-545 Warszawa
tel. 602 333 005
e-mail: eltarkowska@wp.pl